ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกนางสาวพักตร์ประไพ สุวรรณพานิช

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

เนื้อเยื่อพืช

ปฏิรูปการศึกษาไทย

      


เทคโนโลยีสารสนเทศ


                                              

         เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวพักตร์ประไพ  สุวรรณพานิช  ชื่อเล่น พักตร์
ค.บ 1 ชีววิทยา   รหัสนักศึกษา 554152056
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ : ทำทุกวันให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่สดใส